Medzilaborce » Domy Habura » Rodinný dom »

Rodinný dom v obci Habura

Rodinný dom v obci Habura


25 000,00 EUR
25 000,00 EUR/m2

Kategória: Rodinný dom - Dražba

Lokalita: Medzilaborce - Habura
(Rodinný dom - Habura)

Úžitková plocha: 1 m2

Dátum aktualizácie: 18.9.2019

Identifikačné číslo: 585

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 439 vedenom Okresným úradom Medzilaborce - Katastrálny odbor, okres: Medzilaborce, obec: HABURA, katastrálne územie: Habura, a to: ­ stavba so súpisným číslom 152, ktorá sa nachádza na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 455/2, druh stavby: rodinný dom; ­ parcela registra "C" KN s parcelným číslom 455/1 o výmere 255 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie; ­ parcela registra "C" KN s parcelným číslom 455/2 o výmere 155 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie; ­ parcela registra "C" KN s parcelným číslom 456 o výmere 746 m2, druh pozemku Záhrada; Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva č. 439 najmä: maštaľ na parc. č. 455/2, dreváreň na parc. č. 455/2, plot: predné oplotenie, vodovodná prípojka na parc. č. 455/1, plynová prípojka na parc. č. 455/2, vonkajšie schody na parc. č. 455/2 - na 1.NP, vonkajšie schody na parc. č. 455/2 - na 1.PP, spevnená plocha na parc. č. 455/2 (ďalej len "predmet dražby"). Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby. Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: Zlúčená stavba: Rodinný dom s.č. 152 Rodinný dom s.č. 152 POPIS STAVBY Samostatne stojací rodinný dom č.s. 152 sa nachádza v uličnej zástavbe na mierne svahovitom pozemku parcela č. 455/2 v zastavanom území obce Habura . Ide o dvojpodlažný rodinný dom . Prístup k rodinnému domu je priamo z verejnej miestnej komunikácie . Dom ma jednu bytovú jednotku. Dom bol postavený v roku 1949 . V súčasnosti je dom rozostavaný. Životnosť rodinného domu stanovujem na 100 rokov . Na základe toho, že stavebné úpravy domu nie sú ukončené východiskovú hodnotu stavby vypočítame ako východisková hodnota dokončenej podľa predpokladaného stavu stavby po dokončení ( resp. pôvodné vyhotovenie zistené pri obhliadke) s tým , že odpočet východiskovej hodnoty nevyhotovených a nedokončených konštrukcií a vybavení sa vykoná podľa ich pomerného percentuálneho zastúpenia na celej stavbe . Dispozičné riešenie rodinného domu: 1. Podzemné podlažie: pivnica 1. Nadzemné podlažie: chodba, kuchyňa , dve izby a kúpeľňa . K pôvodnému rodinnému domu bola postavená prístavba zádveria. Technický popis skutočného vyhotovenia: Pri miestnom šetrení boli vyhotovené tieto konštrukcie a vybavenie: 1.Podzemné podlažie Rodinný dom je čiastočne podpivničený. Osadenie do terénu je v hĺbke do 1,0 m bez zvislej izolácie . Obvodové steny sú betónové monolitické . Strop je betónový monolitický s rovným podhľadom. Fasádna omietka do 1/3 steny vápennocementová. Podlaha betónová . Rozvod studenej vody a kanalizácie . Okno jednoduché . V pivnici je umiestnený vodomer. 1. Nadzemné podlažie Základy sú betónové pásy s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo z pálenej plnej tehly do 40 cm, priečky z pálenej tehly. Vnútorné omietky sú štukové . Strop nad podlažím je drevený trámový s rovným podhľadom so sadrokartónu . Tvar strechy valbová s krytinou z azbestocementových šablón na latách . Krov hambálkový. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné. Fasádne omietky nad 2/3 omietanej steny vápennocementové. Okná plastové. Vonkajšie dvere plastové. Podlaha betónová bez povrchovej úpravy. Na podlaží je rozvod zemného plynu. Elektrický rozvádzač s automatickými poistkami . Drobná stavba: Maštaľ na parc. č. 455/2 POPIS STAVBY Hospodárska časť rodinného domu s.č. 152 má maštaľ, ktorá je postavená na parcele č. 455/2 . Ohodnotenie sa vykoná samostatne z dôvodu odlišného vybavenia ako má rodinný dom . Základy sú betónové bez podmurovky . Zvislá konštrukcia murovaná z pálenej tehly hr. 30 cm. Strop drevený trámový bez podhľadu. Strecha sedlová s krytina z azbestocementových šablón na latách . Krov hambálkový . Vonkajšia a vnútorná omietka je vápenná hladká . Klampiarske konštrukcie - žľaby a zvody. Dvere drevené zvlakové . Okno jednoduché oceľové . Podlaha betónová a z drevených podvalov. Elektroinštalácia svetelná . PRÍSLUŠENSTVO: Drobná stavba: Dreváreň na parc. č. 455/2 POPIS STAVBY Dreváreň na parc. č. 455/2 je postavená ako prístavba k hospodárskej časti rodinného domu . Ohodnotenie sa vykoná samostatne z dôvodu odlišného materiálového a konštrukčného vyhotovenia. Základy sú pod stĺpikmi. Zvislá nosná konštrukcia je z drevených stĺpikov jednostranne obitých dreveným plášťom. Strecha pultová s krytinou z pozinkovaného plechu. Dvere drevené, podlaha betónová Plot: Predné oplotenie Predné oplotenie od ulice pri rodinnom dome č. s. 152 má betónové základy a podmurovku , výplň plota je zo zvislej drevenej výplne na oceľových stĺpikoch . Výška výplne je 1,05 m . Plot má vráta a vrátka . Vonkajšie úpravy: Vodovodná prípojka na parc. č. 455/1 Prípojka vody k rodinnému domu s.č. 152 je napojená na verejný obecný vodovod na parcele č. 455/2 . Vodovodná prípojka dĺžky 4,0 m. Vodomer je umiestnený v pivnici na 1.PP rodinného domu. Plynová prípojka na parc. č. 455/2 Plynová prípojka k rodinnému domu s.č. 82 je napojená na verejný rozvod na parcele č. 455/2 . Prípojka dĺžky 4,0 m. Vonkajšie schody na parc. č. 455/2 - na 1.NP Vonkajšie betónové schody s povrchovou úpravou nástupnice z terazzo dlažby sú šírky 0,96 m. Schody majú 3 stupne. Vonkajšie schody na parc. č. 455/2 - na 1.PP Vonkajšie betónové schody s povrchovou úpravou nástupnice z cementového poteru sú šírky 0,9 m. Schody majú 5 stupňov. Spevnená plocha na parc. č. 455/2 Spevnená plocha z monolitického betónu je pri rodinnom dome s.č. 152 na parc. č. 455/2. POZEMKY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU POPIS Pozemok parcely č. 455/1 a 455/2 sú vedené ako zastavaná plocha a nádvoria , parcela č. 456 je vedená ako záhrada v zastavanom území obce Habura . Východisková hodnota pozemku je stanovená na 3,32 EUR /m2 na základe počtu cca 500 obyvateľov v obci . Na pozemku parc. č. 455/2 je postavený rodinný dom č.s. 152 , v súčasnosti je dom rozostavaný, neukončené stavebné úpravy . Obec má autobusovú zastávku. Do mesta Medzilaborce trvá cesta autom cca 9 min. vzdialenosť 7 km . Inžinierske siete sú rozvod NN, vodovod , kanalizácia do trativodu a plynovod. Pozemok v zástavbe rodinných domov . Pozemok nie je možné využiť na iný účel . Redukujúcim faktorom je svahovitosť terénu.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Masarykova 21, Košice
0911 Kliknite TU!